กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4432
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Study of conflict management of school administrators under the congregation of the sisters of the Sacred Heart of Jusus of Bangkok
Advisor : พวงรัตน์ เกษรแพทย์
ผู้แต่ง: ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์
Keywords: ผู้บริหารโรงเรียน
การบริหารความขัดแย้ง
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
การแก้ปัญหา
วันที่เผยแพร่: 26-ธัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4432
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdAdm-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Lucksanawadee_W.pdf1.3 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น