กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4429
ชื่อเรื่อง: การศึกษาประสิทธิภาพของท่อโนไทเทเนียมไดออกไซต์ที่เคลือบอนุภาคทองคำต่อการเสื่อมสภาพของเมทิลีนบลูโดยกระบวนการโฟโตแคตาไลติก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Study on efficiency of gold nanoparticle-coated TIO2 Nanotubes for degradation of Methylene blue by Photocatalytic process
Advisor : อารียา เอี่ยมบู่
ผู้แต่ง: อติพล สว่างอารมย์
วันที่เผยแพร่: 26-ธัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4429
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:GenSci-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Atipol_S.pdf3.82 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น