กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4380
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Spatial relations ability of young children acquiring yoga movement activities
Advisor : สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
ผู้แต่ง: สิรินทร์ โกมลสุทธิ์
Keywords: ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
โยคะ (กายบริหาร)
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน--กิจกรรมการเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่: 25-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4380
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EarEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sirin_K.pdf1.52 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น