กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4364
ชื่อเรื่อง: ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ที่มีต่อการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effect of art activities on young children's structured speaking ability
Advisor : สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
รณิดา เชยชุ่ม
ผู้แต่ง: บุญทิพา เตชะทรงคุณ
Keywords: เด็กวัยก่อนเข้าเรียน--ภาษา
พัฒนาการของเด็ก
ศิลปะกับเด็ก
การพูด
วันที่เผยแพร่: 25-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4364
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EarEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Boontipha_T.pdf1.44 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น