กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4336
ชื่อเรื่อง: ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการปั้นกระดาษ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Early childhood children's mathematical basic skills acquired paper dough activities
Advisor : เยาวพา เดชะคุปต์
จิราภรณ์ บุญส่ง
ผู้แต่ง: วราภรณ์ วราหน
Keywords: คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (อนุบาล)
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 25-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4336
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EarEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Waraphorn_W.pdf4.21 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น