กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4331
ชื่อเรื่อง: ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Needs for self development of the staffs at the Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University
Advisor : สุวพร ตั้งสมวรพงษ์
อรรณพ โพธิสุข
ผู้แต่ง: สุนิษา กลึงพงษ์
Keywords: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย--คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.
สถาบันอุดมศึกษา--การบริหารงานบุคคล
การพัฒนาตนเอง
วันที่เผยแพร่: 25-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4331
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:HiEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sunisa_K.pdf4.24 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น