กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4294
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือนจริง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A development of a virtual museum model on computer technology
Advisor : ขวัญหญิง ศรีประะเสริฐภาพ
วิไลลักษณ์ ลังกา
ผู้แต่ง: อิทธิญา อาจรักษา
Keywords: คอมพิวเตอร์--ประวัติ--พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์เสมือน--การออกแบบและการสร้าง
ความจริงเสมือน
การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง
วันที่เผยแพร่: 25-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4294
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdTec-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Ittiya_A.pdf7.8 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น