กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4087
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวและความพึงพอใจในชีวิตของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลเอกชน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The study of the relationship beteween job satisfaction, work and family interrole conflict and life satisfaction of nurses in private hospitals
Advisor : ครรชิต แสนอุบล
ผู้แต่ง: พิทยา แจ่มศักดิ์
Keywords: พยาบาล--การดำเนินชีวิต
พยาบาล--ความพอใจในการทำงาน
ความขัดแย้ง (จิตวิทยา)
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4087
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:DevPsy-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Pittaya_C.pdf15.05 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น