กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4073
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการรู้สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of the integrated environmental education curriculum with emphasis on outdoor learning resources in Phuket Province to promote environmental literacy of upper secondary students
Advisor : สุนีย์ เหมะประสิทธิ์
ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์
ผู้แต่ง: สมควร ไข่แก้ว
Keywords: สิ่งแวดล้อมศึกษา -- หลักสูตร
สิ่งแวดล้อมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การเรียนรู้แบบบูรณาการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา -- กิจกรรมการเรียนการสอน
การศึกษานอกห้องเรียน
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4073
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:GenSci-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Somkhuan_K.pdf19.77 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น