กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4059
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบกระบวนการในการทำงานกลุ่มและความสามารถในการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์กับการสอนแบบเดิมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A comparison of prathom suksa VI students' group process and ability in group working through instruction using self-characterized texts and through traditional instruction in occupation a technology subject
Advisor : เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์
ผู้แต่ง: ศุกราวรรณทิชา เสาเวียง
Keywords: อาหาร--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
อาหาร--การสอนด้วยสื่อ
กลุ่มสัมพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4059
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EleEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sukrawanticha_S.pdf2.21 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น