กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4052
ชื่อเรื่อง: บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคประชาคมอาเซียน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Roles of school administrator in Asean Community Era
Advisor : ไพบูลย์ อ่อนมั่ง
สมชาย เทพแสง
ผู้แต่ง: สุมนธรี ประจวบเหมาะ
Keywords: ผู้บริหารโรงเรียน--ไทย
โรงเรียน--ไทย--การบริหาร
ตัวบ่งชี้ทางการศึกษา--การบริหาร--ไทย
ภาวะผู้นำทางการศึกษา--ไทย
ความร่วมมือทางการศึกษา--กลุ่มประเทศอาเซียน
เทคนิคเดลฟาย
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4052
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdAdm-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sumontharee_P.pdf4.39 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น