กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4046
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of the relationship between vison and transformational leadership and academic administration of secondary school's administrator in Angthong Province
Advisor : สมชาย เทพแสง
ผู้แต่ง: ทองคำ พิมพา
Keywords: ผู้บริหารโรงเรียน
ภาวะผู้นำทางการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา--การบริหาร
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4046
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdAdm-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Thongkham_P.pdf1.13 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น