กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4022
ชื่อเรื่อง: ศึกษาองค์ความรู้อาจารย์ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Study of teacher Songsak Prathumsin's knowledge
Advisor : มานพ วิสุทธิแพทย์
กาญจนา อินทรสุนานนท์
ผู้แต่ง: คงฤทธิ์ แก้วตั้งขึ้น
Keywords: ดนตรีพื้นบ้าน--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
เพลงพื้นเมือง--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์--2498--ผลงาน
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4022
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:MusEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kongrit_K.pdf20.83 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น