กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4007
ชื่อเรื่อง: การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางเขน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The study of formative leadership of school principals in the school under the Bangkok Metopolis, Administrative Office of Bangkhen Disdrict
Advisor : จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์
ผู้แต่ง: กาญจนา ศิลา
Keywords: ผู้บริหารโรงเรียน--ภาระงาน
ภาวะผู้นำทางการศึกษา
ภาวะผู้นำ
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4007
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdAdm-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kanjana_S.pdf8.57 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น