กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4006
ชื่อเรื่อง: ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The opinions of students on instructional management of Bachelor Degree Program in department of dance, Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University
Advisor : อัจฉรา วัฒนาณรงค์
อรรณพ โพธิสุข
ผู้แต่ง: วิทวัส กรมณีโรจน์
Keywords: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ--สาขาวิชานาฏศิลป์--หลักสูตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ--สาขาวิชานาฏศิลป์--นักศึกษา
นาฏศิลป์--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4006
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:HiEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Vittavat_K.pdf4.8 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น