กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3999
ชื่อเรื่อง: การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวล์ส สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of the environment conducive to learning at Wells International School Campuses Under the Office of the Private Education Commission
Advisor : สมชาย เทพแสง
ผู้แต่ง: อินทิรา บริบูรณ์
Keywords: โรงเรียนนานาชาติเวล์ส
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน--การบริหาร
สภาพแวดล้อมทางการเรียน
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3999
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdAdm-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Intira_B.pdf2.24 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น