กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3899
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of young children self discipline behaviors resulted from project approach experiences
Advisor : สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
จิราภรณ์ บุญส่ง
ผู้แต่ง: สืบศักดิ์ น้อยดัด
Keywords: เด็กวัยก่อนเข้าเรียน--กิจกรรมการเรียนการสอน
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน--วินัย
วินัยของเด็ก
การควบคุมตนเอง
วันที่เผยแพร่: 4-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3899
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EarEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Suebsak_N.pdf8.13 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น