กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3891
ชื่อเรื่อง: ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Mathematical basic skills of young children experienced the Montessori method
Advisor : เยาวพา เดชะคุปต์
นิภา ศรีไพโรจน์
ผู้แต่ง: กมลรัตน์ กมลสุทธิ
วันที่เผยแพร่: 3-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3891
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EarEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kamolrat_K.pdf11.21 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น