กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3816
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมโยคะ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The study of early childhood children's multiple intelligences abilities obtained yoka activities
Advisor : เยาวพา เดชะคุปต์
นิภา ศรีไพโรจน์
ผู้แต่ง: จุติกาญจน์ สังข์ยิ้ม
Keywords: พหุปัญญา
โยคะ (กายบริหาร) สำหรับเด็ก
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน--กิจกรรมการเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่: 3-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3816
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EarEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Jutikarn_S.pdf6.98 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น