กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3804
ชื่อเรื่อง: ผลการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติที่มีต่อพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effect of natural material free play corner on young children four paths behaviors
Advisor : สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
จิราภรณ์ บุญส่ง
ผู้แต่ง: สถิรมน พงษ์พัฒน์
Keywords: เด็กวัยก่อนเข้าเรียน--กิจกรรมการเรียนการสอน
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน--แง่ศีลธรรมจรรยา
พัฒนาการของเด็ก
การละเล่น
อิทธิบาท 4
วันที่เผยแพร่: 3-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3804
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EarEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Satiramon_P.pdf5.43 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น