กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3794
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชุด Projects : Play & Learn (ฉบับปรับปรุง 2551) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effect of application the instructional media projects : Play & Learn' (A revised version) on grade 1 and 4 students at Chumchon-Baan-Lad School, Mahasarakam Province and Baan-Pi-Leang (Imutit) School, Pechburi Province
Advisor : สุกัญญา เรืองจรูญ
สุพัตรา ทองกัลยา
ผู้แต่ง: จีรายุพร สมบัตินา
Keywords: ภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ--การสอนด้วยสื่อ
วันที่เผยแพร่: 3-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3794
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Ling-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Jeerayupohn_S.pdf3.61 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น