กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3574
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องขบวนการเสรีไทย สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The Free Thai Movement : a computer-based multimedia lesson for the fourth level of mathayom suksa students
Advisor : ปิยะนาถ อังควาณิชกุล
ผู้แต่ง: ศิริกาญจน์ เหมี้ยงหอม
Keywords: เสรีไทย--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ระบบมัลติมีเดีย
สังคมศึกษา--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ประวัติศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
วันที่เผยแพร่: 27-สิง-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3574
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:His-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sirikarn_M.pdf1.96 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น