CuRD-Thesis : [5] หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 5 of 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2014-09-10กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนแบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาลเพ็ญสิริ จีระเดชากุล; ศิริยุภา พูลสุวรรณ; ทัศนีย์ ทองประทีป; บุญทิวา สู่วิทย์
2014-08-28การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามารุต พัฒผล; วิชัย วงษ์ใหญ่; มนัส บุญประกอบ; ลัดดา หวังภาษิต
2012-08-30การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์วิชัย วงษ์ใหญ่; มนัส บุญประกอบ; สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ; มนตรี วงษ์สะพาน
2012-08-30การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมจิตแห่งความเคารพและจิตแห่งจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชัย วงษ์ใหญ่; มนัส บุญประกอบ; สมสรร วงษ์อยู่น้อย; กานต์รวี บุญญานุสิทธิ์
2012-08-29การพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้โดยเน้นทีมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิชัย วงษ์ใหญ่; มนัส บุญประกอบ; สมสรร วงษ์อยู่น้อย; กิตติศักดิ์ ลักษณา
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 5 of 5