Bus-Theses : [227] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 227
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12-29การรับรู้ของลูกค้าต่อกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรดีแทค ในกรุงเทพมหานครวรินทรา ศิริสุทธิกุล; ศุภิสรา ดวงแก้ว
2014-12-29ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านแม็กซ์แวลูของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์; ศิริพร พงศ์เวธัสชัย
2014-12-29การศึกษาวัฒนธรรมการทำงานองค์กรข้ามชาติที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานที่ทำงานใน บริษัทข้ามชาติ กรณีศึกษาเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; วราภรณ์ พรมทา
2014-12-29ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของพนักงาน ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่งเช็คต่างธนาคารเรียกเก็บผ่านระบบการหักบัฐชีเช็คด้วยภาพเช็ค และระบบการจัดเก็บภาพของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการเช็ค ของธนาคารแห่งหนึ่งสุพาดา สิริกุตตา; สิริทัย วงจันทร์
2014-12-29พฤติกรรมของผู้นำที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครพนิต กุลศิริ; กชกร เมืองวงศ์
2014-12-29การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกันชีวิต ที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์; นวพร จริยะนันตกุล
2014-12-26ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ และแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อคูปองส่วนลดสินค้าและบริการบนเว็บไซต์ Groupon ของผู้บริโภคในประเทศไทยณักษ์ กุลิสร์; กัญญารัตน์ สมศักดิ์
2014-12-26การรับรู้ คุณภาพการบริการ และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อโครงการครอบครัวสุขสันต์ กับบริการขนส่งมวลชนกรุงเทพสุพาดา สิริกุตตา; ทศพร ไตรเกียรติภูมิ
2014-12-26ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเล็กมากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์; วชิราภรณ์ ลิ้มประภาสิริกุล
2014-12-26คุณภาพชีวิตการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีในองค์กรของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทยสุพาดา สิริกุตตา; นิศาชล เรืองชู
2014-12-26กระบวนการยอมรับนวัตกรรมรถยนต์ระบบไฮบริดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครวรางคณา อดิศรประเสริฐ; พิพิธ โหตรภวานนท์
2014-12-26ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายุวดี เล้าเรือนบุญ
2014-12-26ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของสตรีวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครธนภูมิ อติเวทิน; อัมพิกา หอมจิตต์
2014-09-25เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อจริยธรรมของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตกาญณ์ระวี อนันตอัครกุล; อักษราภัค หงษ์ขาว
2014-09-25การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติธนภูมิ อติเวทิน; วิภาพรรณ ดาราฉาย
2014-09-25การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติธนภูมิ อติเวทิน; วิภาพรรณ ดาราฉาย
2014-09-10การศึกษาความต้องการในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; กาญจนา ทับทิมศรี
2014-09-10การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทองจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; จุฑามาส โกมลมรรค
2014-09-10การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสิฎฐากร ชูทรัพย์; ศุภวรรณ์ เพชรอำไพ
2014-09-10การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตราชเทวีสมชาย เทพแสง; อารียา สดารัตน์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 227