กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2424
ชื่อเรื่อง: การศึกษาระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับของวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์
ผู้แต่ง: ศาต์ภพ วิไลนุรัตน์
นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์
วันที่เผยแพร่: 28-พฤศ-2013
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2424
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:PubMD-Conference Proceedings

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
No.91 -Sapob-ENG-1-56-P.pdf1.51 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น