CivEng-Bachelor's Projects : [229] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 229
Issue DateTitleAuthor(s)
2018-05-10การหาน้ำหนักดินแห้งโดยใช้เตาอบในห้องปฏิบัติการกับการให้ความร้อนโดยตรงในสนามอัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์; ปองคุณ ศรีน้าทอง
2018-05-10การตรวจสอบมาตรฐานงานระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบปรับอากาศของอาคารสูงอย่างง่าย กรณีศึกษาอาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเสฎฐา ศาสนนันทน์; ณน่าน สอนพรหม; ธิติพันธ์ มัคราช; นพสิทธิ์ มาขุนทด
2018-05-10การวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์เสฎฐา ศาสนนันท์; วรรณพงษ์ อยู่นาค; อารัทธ์ วรรณโวหาร; อุษา สาสุข
2018-05-09การศึกษาประสิทธิภาพการส่งน้ำชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก กรณีศึกษา: คลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวาอารีย์ หาญสืบสาย; วัชรี ดวงพล; วีรยุทธ จุลศรี; พรรณวดี เฉตระการ
2018-05-09การศึกษาเปรียบเทียบแรงเฉือนที่ฐานจากแผ่นดินไหวสำหรับการออกแบบสะพานในประเทศไทยภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด; ใหม่ แก้วอุดร; พงศภัค เทพไชย; ศุภกิตต์ ฤทธิศาสตร์
2018-05-09การปรับปรุงสมบัติชั้นรองพื้นทางถนนด้วยน้ำยางพาราสุดนิรันดร์ เพชรัตน์; ทัศดนัย ภาษิต; ไกรสร หงษ์ฤทัย; ณัฐพงษ์ สาใจ
2018-05-09การศึกษาความสามารถในการระบายน้ำของสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษาและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ด้วยโปรแกรม EPASWMM 5ชาญวิทย์ สายหยุดทอง; ปฏิพัทธ์ ประชันกลาง; ศิรวิทย์ ศรีกอก
2018-05-09การจัดการการสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)วสันต์ ธีระเจตกูล; ธนวัฒน์ จันทร์เขียว; สันติสุข ฐานคร
2018-05-07การศึกษาปริมาณและองค์ประกอบของขยะเศษอาหารในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) เพื่อประเมินศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพสุธิดา ทีปรักษพันธุ์; บรรพต นิวแมน; จิรานุช ขาวสอาด; เขมจิรา สอนดี
2018-05-07การวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้านทานต่อการแตกหักของฟันรักษารากที่มีขนาด คลองรากฟันกว้าง เมื่อใช้เดือยไฟเบอร์จำนวนต่างๆ ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEM)ศุภชัย สินถาวร; นิชาพัฒน์ วราเสฏฐ์รัตน
2018-05-07การประยุกต์ใช้แบบจำลองข้อมูลสารสนเทศอาคารในการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสามชั้นสุดนิรันดร์ เพชรัตน์; ชนิดา โภชนุกูล; ปาริณี พงษ์สุวรรณ
2018-05-07ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของฝุ่นละอองกับยานพาหนะแต่ละกลุ่มบริเวณตลาดองครักษ์ปรารถนา ประชานุรักษ์; ดุลยวัต ศรีสุโข; ภีมวัจน์ ทองปอน; สมบัติ แสงธรรมวุฒิ
2018-05-07การศึกษาและการประยุกต์ใช้โปรแกรมด้านการจราจรระดับจุลภาคสำหรับพื้นที่บริเวณตลาดองครักษ์ธีรพจน์ ศิริไพโรจน์; วรกมล ศรีใหม่; เจตน์ ธรรมจิต; ศิริธนา แก้วแหวน
2018-03-23การศึกษาค่าการไหลซึมผ่านของน้ำในคอนกรีตพรุนอัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์; ศุภชัย สินถาวร; จักรพงษ์ ยุพการณ์; วทัญญู แก้วเกษมชาญชัย; วรวัฒน์ หอมชื่นใจ
2014-06-16ความสัมพันธ์ของค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตต่อมิติของตัวอย่างรูปทรงกระบอกที่ได้จากการเจาะอิทธิพร ศิริสวัสดิ์; มนัส เกื้อบุญ; สมศักดิ์ ปราบแก้ว
2014-06-16การทำนายกำลังของคอนกรีตด้วยการบ่มที่อุณหภูมิสูงประเสริฐ ลักษณ์สมยา; ธีรเมธ ศรีอ่ำดี; พุทธพงษ์ วงศ์ศิืลปชัย; ธนะรัชต์ ถาคำฟู
2014-06-16การศึกษาคุณสมบัติของแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงด้วยผงยางรถยนต์และโพลีเมอร์ชนิด SBSสุดนิรันดร์ เพชรัตน์; สุคนทิพย์ แสงเผือก; อนุชา ช่างประเสริฐ
2014-06-16การควบคุมงานและตรวจสอบฐานรากเสาเข็มกรณีอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรธนาดล คงสมบูรณ์; อดิเรก สง่ากอง; อาคม บัลลังก์; พิชัย คีรี
2014-06-16การศึกษากำลังในการรับแรงเฉือนของหินฝุ่นผสมซีเมนต์โดยการทดสอบ CBRสุดนิรันดร์ เพชรัตน์; อุทาร อินสว่าง; ชานนท์ บุญญานุภาพ
2014-06-16การศึกษาการนำวัสดุพื้นทางและวัสดุผิวเดิมมาปรับปรุงคุณภาพแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่สุดนิรันดร์ เพชรัตน์; วีระศักดิ์ ปนสุวรรณ; ราเชนทร์ นาคจู; สมชาย ด่วนเดิน
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 229