กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2098
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บเรื่องการสืบค้นโอแพกของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A development of web-based instruction on OPAC searching in Central Library, Srinakharinwirot University
ผู้แต่ง: อัญชลี ตุ้มทอง
อัมพร ขาวบาง
Keywords: การเรียนการสอนผ่านเว็บ
รายการบรรณานุกรมออนไลน์
วันที่เผยแพร่: 2552
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2098
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CL-Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Anchalee_T_R361369.pdf2.15 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น