กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2095
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยการใช้เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Central library website usage by graduate students of Srinakharinwirot University
ผู้แต่ง: เปี่ยมสุข ทุ่งกาวี
Keywords: เว็บไซต์--การประเมิน
เว็บไซต์--การศึกษาการใช้
การพัฒนาเว็บไซต์
วันที่เผยแพร่: 2552
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2095
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CL-Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Piamsuk_T_R361368.pdf4.06 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น