กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2094
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยการตรวจสอบคุณภาพของรายการหนังสือในฐานข้อมูลบรรณานุกรม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Auditing catalogue quality in the bibliographic database of the Central Library, Srinakharinwirot University
ผู้แต่ง: ปภาดา น้อยคำยาง
Keywords: รูปแบบการลงรายการแบบมาร์ก
การลงรายการทางบรรณานุกรม--การควบคุมคุณภาพ
รายการบรรณานุกรมแบบออนไลน์--คุณภาพ
ความผิดพลาดในการทำบัตรรายการ
วันที่เผยแพร่: 2552
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2094
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CL-Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Phapada_N_R368817.pdf1.29 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น