CheEng-Bachelor's Projects : [235] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 235
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-06-16การคำนวณทางพลศาสตร์ของไหลของการไหลในอุปกรณ์ไฮโดรไซโคลนวรรณวิไล ไกรเพ็ชร์; นิตินัย ราชวัตร; พีชณัฐ พานิช
2014-06-16การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีสิทธินันท์ ท่อแก้ว; กิตติพล กสิภาร์; อุสมาน น้อมศาสน์
2014-06-16ผลของพีเอชของสารละลายต่อการดูดซับไอออนโลหะหนักโดยดินเผาศิริวรรณ ศรีสรฉัตร์; สันติ หิรัญอร; อดิศักดิ์ แซ่ลี้
2014-06-16การสังเคราะห์สารประกอบไทเทเนียมไดออกไซต์สิทธินันท์ ท่อแก้ว; สรธร วัฒนามาลาชัย; สมโภช แซ่โค้ว
2014-06-16การกำจัดไอออนโลหะหนักด้วยเปลือกหอยนางรมในเครื่องปฏิกรณ์แบบแพคเบดชยาภาส ทับทอง; สินศุภา จุ้ยจุลเจิม; ศรายุทธ โชติอภิรัตน์; นันทิยา มิ่งโมรา
2014-06-16เทคโนโลยีสะอาดสำหรับกระบวนการย้อมสีผ้าผืนกาญจนา สมุหวิญญู; สิทธินันท์ ท่อแก้ว; มณีรัตน์ แดงสวัสดิ์
2014-06-16การกำจัดนิกเกิลและแคดเมียมจากแบตเตอรี่โทรศัพทื์มือถือที่เสื่อมสภาพแล้วสินศุภา จุ้ยจุลเจิม; กิติโรจน์ หวันตาหลา; อลิษา ไล้ประเสริฐ; กนกกาญจน์ ประทักษ์กุลวงศา; สุรีย์วรรณ์ ดีงาม
2014-06-16การเตรียมเยื่อแผ่นซีโอไลต์ NaA บนตัวรองรับดินขาวสิทธินันท์ ท่อแก้ว; อภิวัฒน์ พิทักษ์วงศ์; ศักดิ์ศิริ วงศ์ติ่ง
2014-06-16การศึกษาปัจจัยที่มีต่อการดูดซับไอออนโพแทสเซียมและสังกะสีโดยใช้แกลบเผาศิริวรรณ ศรีสรฉัตร์; กิติโรจน์ หวันตาหลา; ภูมิพัฒน์ รัตนตรัยเจริญ
2014-06-16โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื้่อช่วยในการออกแบบหอกลั่นแบบเพลทสำหรับการแยกสารผสม 2 ชนิดวรรณวิไล ไกรเพ็ชร์; สินศุภา จุ้ยจุลเจิม; พิมล พันธุ์จงหาญ; วนัสรา วงษ์สมุทร
2014-06-16การจำลองการไหลในอุปกรณ์การไหลไฺฮโดรไซโคลนที่ใส่แกนโดยใช้ระเบียบวิธีการคำนวณทางพลศาสตร์ของไหลวรรณวิไล ไกรเพ็ชร์; ปาริชาติ คงศิริ; ภาวิณี ชาญชนะโรจน์
2014-06-16เทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมผลิตถุงพลาสติกกาญจนา สมุหวิญญู; สิทธินันท์ ท่อแก้ว; ปพิชญา สนั่นเอื้อ; กาญจนา วิชาญอนุศิษฏ์; จิรศักดิ์ ยามวัน
2014-06-16การสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิดไวต่ออุณหภูมิสิทธินันท์ ท่อแก้ว; สัมฤทธิ์ กระลาม; สุรัช มุกต์ประดับ; อรรถการ ดีบ้านโสก
2014-06-16การกำจัดไอออนโลหะหนักนิกเกิลและแคดเมียมโดยใช้เถ้าแกลบและแบคทีเรียวัชระ เวียงแก้ว; ฉัฏฐมณฑน์ แย้มเกตุ; ปวีณรัตน์ ชาญวิมลวัฒน์; วิชุพร สุขสมพงษ์
2014-06-16การผลิตดีเซลชีวภาพจากน้ำมันเมล็ดยางพาราภรณี นนทะสร; วรรณวิไล ไกรเพ็ชร์; จุฬาพร สุขชู; ทรงศักดิ์ คัมภีร์; ณัฐดนัย รัตนรวมเผ่า
2014-06-15สีผงสำเร็จรูปจากเปลือกหอยนางรมที่ใช้เป็นวัสดุดูดซับในกระบวนการกำจัดไอออนโลหะหนักชยาภาส ทับทอง; สินศุภา จุ้ยจุลเจิม; จิตรดา ศรีสารคาม; พัชรางสุ์ สิริเชาวน์เลิศ
2014-06-15การสกัดสารอะซาไดแรคตินจากเมล็ดสะเดาเพื่อควบคุมปริมาณแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีทางชีวภาพสินศุภา จุ้ยจุลเจิม; จักรพงษ์ วงษ์สุวรรณ; ดวงตา พิลาสกุล; สุพรรษา อนุรักษ์สกุลกอ
2014-06-15การตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลสินศุภา จุ้ยจุลเจิม; วัชระ เวียงแก้ว; จตุพร ศรีบัณฑิตมงคล; บุศรา คุณาจิตพิมล; ปกิต เพชรแดง
2014-06-15การผลิตมะนาวและมะขามเปียกผงสินศุภา จุ้ยจุลเจิม; การุณย์ เจียมจิตศิริพงษ์; ศรีศักดิ์ อ่วมแดง; ญาณีพร หนูรินทร์
2014-06-15การทำสาโทจากธัญพืชวัชระ เวียงแก้ว; สินศุภา จุ้ยจุลเจิม; กัณฐกา โพธิสุนทร; จุฑามาส รุจิสมนภา; กัลยาภรณ์ แสนศักดิ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 235