SpeEd-Technical Reports : [3] หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 3 of 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2014-01-23รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเสนอหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่สนอง โลหิตวิเศษ
2014-01-23รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind map) ร่วมกับแบบฝึกประกอบภาษามือดารณี ศักดิ์ศิริผล
2014-01-02รายงานวิจัยการศึกษาภาวะสมาธิสั้นในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในเขตกรุงเทพมหานครดารณี ศักดิ์ศิริผล
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 3 of 3