กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15607
ชื่อเรื่อง: สนามเป็ดเล่น
ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. นิสิตสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก รุ่นที่ 22
Keywords: วรรณกรรมสำหรับเด็ก
นิทรรศการ
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด: นิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ ครั้งที่ 19 1-8 มิถุนายน 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร (SWUNIPLEX) จัดโดย นิสิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 22 สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15607
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:ChLit-Thesis Exhibition

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
ChLit_PosterThesis_CL19.pdfPoster12.96 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น