กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15415
ชื่อเรื่อง: Karyotype evolution and relationship of a small ricefish, Oryzias minutillus, from Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Magtoon W.
Uwa H.
วันที่เผยแพร่: 1985
บทคัดย่อ: [No abstract available]
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84989654325&doi=10.2183%2fpjab.61.157&partnerID=40&md5=6b9b38c3dbe3393304a52ca5c39937a4
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15415
ISSN: 3862208
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:SCOPUS 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น