กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15013
ชื่อเรื่อง: Dopamine transporter immunoreactive terminals in the bovine pineal gland
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Phansuwan-Pujito P.
Boontem P.
Chetsawang B.
Ebadi M.
Govitrapong P.
คำสำคัญ: dopamine beta monooxygenase
dopamine transporter
messenger RNA
tyrosine 3 monooxygenase
animal tissue
article
cellular distribution
controlled study
corpus striatum
cow
dopaminergic nerve cell
immunohistochemistry
immunoreactivity
nerve cell
nerve ending
nonhuman
perikaryon
pineal body
pinealocyte
priority journal
protein expression
protein localization
reverse transcription polymerase chain reaction
substantia nigra
tissue distribution
Animals
Cattle
Dopamine beta-Hydroxylase
Dopamine Plasma Membrane Transport Proteins
Immunohistochemistry
Male
Nerve Endings
Nerve Fibers
Pineal Gland
Presynaptic Terminals
Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction
RNA, Messenger
Tyrosine 3-Monooxygenase
วันที่เผยแพร่: 2006
บทคัดย่อ: The dopaminergic system has been proposed to be one of the innervations in controlling the mammalian pineal gland function. The dopamine receptors have been characterized in the pineal and the biphasic effects of dopamine on melatonin production have been demonstrated. Recently, the site of dopamine transporter (DAT), a plasma membrane transport protein of dopaminergic neuron, also has been characterized in the bovine pineal gland. The aim of the present study was to identify the dopaminergic innervation in the bovine pineal gland. The localization and expression of DAT have been performed by using an immunohistochemical method and a reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) technique. DAT-immunoreactivity was found in the nerve terminals throughout the gland, but not in pinealocytes or neuronal-like cells. Some DAT-immunoreactive nerve fibers were observed along the pineal stalk. DAT mRNA product from RT-PCR was found in the bovine substantia nigra, but not in the pineal gland. The colocalization of DAT with tyrosine hydroxylase (TH) or dopamine beta hydroxylase (DBH) immunoreactivities was observed in nerve terminals. However, no colocalization of DAT with DBH was found in some terminals/fibers. The present results showed the central dopaminergic innervation in the bovine pineal gland distinctively from noradrenergic nerve fibers, and their perikarya origin was located possibly outside of the gland. © 2006 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33745578684&doi=10.1016%2fj.neulet.2006.04.066&partnerID=40&md5=917fbdd11398ff801c7d2e2f982587ca
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15013
ISSN: 3043940
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น