กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14943
ชื่อเรื่อง: Rapid separation and highly sensitive detection methodology for sulfonamides in shrimp using a monolithic column coupled with BDD amperometric detection
ผู้แต่ง: Sangjarusvichai H.
Dungchai W.
Siangproh W.
Chailapakul O.
Keywords: Amides
Boolean functions
Drug products
Electrodes
High performance liquid chromatography
Phase separation
Shellfish
Amperometric detection
Boron doped diamond electrodes
Chromatographic separations
High separation efficiency
Highly sensitive detections
Monolithic columns
Relative standard deviation (R.S.D.)
Sulfonamides
Sulfur compounds
วันที่เผยแพร่: 2009
บทคัดย่อ: In this report, we aimed to extend our previous efforts toward the evaluation of sulfonamides (SAs) with a boron-doped diamond (BDD) electrode. We improved this method by reducing the analysis time using a monolithic column coupled with amperometric detection to determine seven sulfonamides (sulfaguanidine, sulfadiazine, sulfamethazine, sulfamonomethoxine, sulfamethoxazole, sulfadimethoxine and sulfaquinoxaline). Because of its rapid separation, low back-pressure and high separation efficiency compared to a particle-packed column, a monolithic column (100 mm × 4.6 mm) was used for sulfonamide separation. Chromatographic separation was performed in less than 8 min. The analysis was carried out using phosphate buffer (0.1 M, pH 3): acetonitrile: methanol in a ratio of 80:15:5 (v/v/v) as the mobile phase with a flow rate of 1.5 mL min-1. The optimal detection potential using hydrodynamic voltammetry was found to be 1.2 V versus Ag/AgCl. The method was applied to determine seven sulfonamides in shrimp after sample preparation by solid-phase extraction. The recoveries of the sulfonamides in spiked shrimp samples at 1.5, 5 and 10 μg g-1 were in the range of 81.7 to 97.5% with a relative standard deviation (R.S.D.) between 1.0 and 4.6%. Our methodology produced results that were highly correlated with HPLC-MS data. Therefore, we propose a method that can be used for the rapid, selective and sensitive evaluation of sulfonamides in contaminated food. © 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-67650456893&doi=10.1016%2fj.talanta.2009.02.026&partnerID=40&md5=eb675944a873a2770a4ef052840840d7
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14943
ISSN: 399140
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น