กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14933
ชื่อเรื่อง: The influence of Pueraria mirifica herb containing phytoestrogens on the urinary gonadotropin and estradiol levels in aged menopausal monkeys: ORIGINAL ARTICLE
ผู้แต่ง: Trisomboon H.
Malaivijitnond S.
Cherdshewasart W.
Watanabe G.
Taya K.
Keywords: Macaca fascicularis
Pueraria
Pueraria mirifica
วันที่เผยแพร่: 2007
บทคัดย่อ: ABSTRACT We investigated a non-invasive method of specimen collection for determining the changes of reproductive hormones in aged menopausal monkeys after a long-term feeding of the Thai herb Pueraria mirifica (PM) containing phytoestrogens. Three groups of aged menopausal monkeys (n = three in each group) were fed daily with 10, 100, or 1000 mg of PM for a 90 day treatment period, and fed with distilled water for 30 and 60 days of the pre- and post-treatment periods, respectively. Urine samples were collected for 14 h daily every 5 days and assayed for follicle stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH) and estradiol levels. The result showed that monkeys fed with PM 10, PM 100, and PM 1000 had a decrease in urinary FSH levels during the treatment period, followed by a rebound increase during the post-treatment period. Urinary estradiol levels tended to decrease and fluctuated between 4.28 and 266.71, 2.85-42.27, and 6.24-203.50% of the pre-treatment levels in those three groups, respectively. Decreases in urinary LH levels could not be observed in all the three groups. These results suggest that FSH could be a candidate marker to detect the estrogenic effects of phytoestrogens in aged menopausal monkeys when changes of urinary hormones need to be used as an indicator. © 2007 Japanese Society of Animal Science.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34547303296&doi=10.1111%2fj.1740-0929.2007.00450.x&partnerID=40&md5=79709ed1d2ac7b85e9b285934ba412be
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14933
ISSN: 13443941
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น