กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14882
ชื่อเรื่อง: Identification of platelet-derived growth factor D in human chronic allograft nephropathy
ผู้แต่ง: Liu G.
Changsirikulchai S.
Hudkins K.L.
Banas M.C.
Kowalewska J.
Yang X.
Wietecha T.A.
Volpone J.
Gilbertson D.G.
Alpers C.E.
Keywords: platelet derived growth factor beta receptor
platelet derived growth factor D
antibody labeling
artery disease
article
cell type
chronic allograft nephropathy
controlled study
histopathology
human
human tissue
intima
kidney biopsy
kidney failure
kidney transplantation
nephrectomy
pathogenesis
protein analysis
protein expression
protein localization
Graft Rejection
Humans
Immunohistochemistry
Kidney Diseases
Kidney Transplantation
Lymphokines
Muscle, Smooth, Vascular
Platelet-Derived Growth Factor
Receptor, Platelet-Derived Growth Factor beta
Renal Artery
Transplantation, Homologous
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: Chronic allograft nephropathy (CAN), a descriptive term denoting chronic scarring injury of the renal parenchyma and vasculature in allograft kidneys arising from various etiologies including chronic rejection, is the most common cause of late allograft failure, but mediators of this progressive injury largely remain unknown. We hypothesized that platelet-derived growth factor D (PDGF-D) and its specific receptor PDGF-Rβ may be an important mediator in the pathogenesis of CAN and, hence, sought to identify its expression in this setting. Allograft nephrectomies demonstrating CAN, obtained from patients with irreversible transplant kidney failure (n = 15), were compared with renal tissues without prominent histopathological abnormalities (n = 18) and a series of renal allograft biopsies demonstrating acute vascular rejection (AVR) (n = 12). Antibodies to PDGF-D and PDGF-Rβ were used for immunohistochemistry. Double and triple immunohistochemistry was used to identify cell types expressing PDGF-D. PDGF-D was widely expressed in most neointimas in arteries exhibiting the chronic arteriopathy of CAN and only weakly expressed in a small proportion of sclerotic arteries in the other 2 groups. Double and triple immunolabeling demonstrated that the neointimal cells expressing PDGF-D were α-smooth muscle actin-expressing cells, but not infiltrating macrophages or endothelial cells. PDGF-Rβ expression evaluated in serial sections was localized to the same sites where neointimal PDGF-D was expressed. PDGF-Rβ was expressed in interstitial cells more abundantly in the CAN group compared with the normal and AVR groups, without demonstrable colocalization of PDGF-D. PDGF-D is present in the neointima of the arteriopathy of CAN, where it can engage PDGF-Rβ to promote mesenchymal cell migration, proliferation, and neointima formation. PDGF-D may engage the PDGF-Rβ to promote interstitial injury in chronic allograft injury, but its sources within the interstitium were unidentified. © 2008 Elsevier Inc. All rights reserved.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-39049102406&doi=10.1016%2fj.humpath.2007.07.008&partnerID=40&md5=777c9eb4825434f46dcf48dfaad0a8b9
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14882
ISSN: 468177
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น