กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14786
ชื่อเรื่อง: Erratum to "Chemical structures and biological activities of rhamnolipids produced by Pseudomonas aeruginosa B189 isolated from milk factory waste" [Bioresour. Technol. 98(5) (2007) 1149-1153] (DOI:10.1016/j.biortech.2005.10.045)
ผู้แต่ง: Thanomsub B.
Pumeechockchai W.
Limtrakul A.
Arunrattiyakorn P.
Petchleelaha W.
Nitoda T.
Kanzaki H.
Keywords: erratum
error
priority journal
Pseudomonas aeruginosa
วันที่เผยแพร่: 2009
บทคัดย่อ: [No abstract available]
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-68649102500&doi=10.1016%2fj.biortech.2009.04.058&partnerID=40&md5=890c2b609d84af76cf61f07938bc0fb5
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14786
ISSN: 9608524
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น