กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14558
ชื่อเรื่อง: Uvulopalatal flap for obstructive sleep apnea: Short-term and long-term results
ผู้แต่ง: Neruntarat C.
Keywords: adult
apnea hypopnea index
article
blood oxygen tension
body mass
data analysis
female
follow up
human
major clinical study
male
outcome assessment
physical examination
priority journal
prospective study
radiography
sleep apnea syndrome
tertiary health care
uvulopalatopharyngoplasty
Adult
Cephalometry
Female
Follow-Up Studies
Humans
Male
Middle Aged
Oxygen
Palate, Soft
Prospective Studies
Sleep Apnea, Obstructive
Uvula
วันที่เผยแพร่: 2011
บทคัดย่อ: Objective: To study long-term results in patients undergoing uvulopalatal flap (UPF) for obstructive sleep apnea (OSA). Design: Prospective, clinical trial at tertiary referral center. Material and Methods: A study was undertaken on 83 OSA patients with palatal obstruction based on radiography and physical findings. UPF was conducted to increase the airway space and data were analyzed. Results: Patients had a mean age of 36.5 ± 12.3 years and a mean body mass index (BMI) of 29.4 ± 4.3 kg/m2. The mean follow-up was 54.2 ± 8.9 months, with a range of 48 to 62 months. The mean baseline apnea-hypopnea index (AHI), short-term AHI, and long-term AHI were 45.6 ± 10.3, 13.4 ± 5.2, and 19.4 ± 5.1, respectively. The mean baseline lowest oxygen saturation (LSAT), short-term LSAT, and long-term LSAT were 82.6 ± 5.4%, 89.2 ± 4.8%, and 88.1 ± 3.2%, respectively. Forty-three patients (51.8%) had long-term success, and 15 patients(25.8%) had an increase in the AHI over the follow-up period such that they were no longer considered success by traditional AHI criteria. Serious complications were not encountered. Conclusions: UPF is a safe and effective procedure that results in long-term success for OSA. However, a regular follow-up is important because some patients will relapse in the long term. © 2010 The American Laryngological, Rhinological, and Otological Society, Inc.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79951907987&doi=10.1002%2flary.21157&partnerID=40&md5=ad52b9f52039f6dc996c23f1880f9d5f
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14558
ISSN: 0023852X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น