กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14353
ชื่อเรื่อง: Effects of calcination temperature on electrospun silica fibers
ผู้แต่ง: Pramuansub N.
Jittangprasert P.
Wanakamol P.
Keywords: Applied voltages
Average diameter
Calcination temperature
Electrospun silica
Electrospuns
Long fiber
Mechanical integrity
Non-woven
Organic residuals
Orthosilicate
Precursor solutions
Scanning electron microscopes
Silica content
Silica fibers
Sol-Gel Reaction
Tip-to-collector distance
Viscous solution
Calcination
Ethanol
Fibers
Fourier transform infrared spectroscopy
Hydrochloric acid
Scanning electron microscopy
Silica
Sol-gels
Electrospinning
วันที่เผยแพร่: 2012
บทคัดย่อ: Silica fibers have been fabricated via sol-gel reaction and electrospinning. The precursor solution was prepared from tetraethyl- orthosilicate (TEOS), ethanol and aqueous hydrochloric acid. The viscous solution was electrospun at 15kV applied voltage and 20 cm tip-to-collector distance. The process yielded nonwoven sheet of silica fibers with good mechanical integrity. The silica fiber specimens were calcined at different temperatures: 400°C, 600°C and 800°C. Scanning electron microscope (SEM) observation reveals smooth and long fibers with average diameter below 0.5μm for all samples, both as spun and calcined. Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) spectra show effects of calcination temperature on chemical structure of the fibers. Calcination results in the removal of organic residuals and leaving mostly silica content. © (2012) Trans Tech Publications.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84859060866&doi=10.4028%2fwww.scientific.net%2fAMR.488-489.602&partnerID=40&md5=237414504f8f5539c2ed08ae38f709d3
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14353
ISSN: 10226680
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น