กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14144
ชื่อเรื่อง: Unexpected causes of pulmonary hypertension in a previously healthy Thai rural man with right-sided heart failure
ผู้แต่ง: Angkananard T.
Chonmaitree P.
Petborom P.
Keywords: alanine aminotransferase
albumin
alkaline phosphatase
aspartate aminotransferase
bilirubin
furosemide
globulin
propylthiouracil
spironolactone
thyroglobulin antibody
thyroid peroxidase antibody
thyrotropin
warfarin
adult
alanine aminotransferase blood level
albumin blood level
alkaline phosphatase blood level
article
ascites
aspartate aminotransferase blood level
bilirubin blood level
cardiomegaly
Carvallo sign
case report
chronic diarrhea
computed tomographic angiography
dyspnea
electrocardiography
globulin blood level
goiter
heart atrium septum defect
heart disease
heart right ventricle failure
heart right ventricle hypertrophy
hepatojugular reflux
human
hyperthyroidism
leg edema
liothyronine blood level
liver function test
lung blood vessel
male
middle aged
obstructive jaundice
onycholysis
physical examination
pleura effusion
pulmonary hypertension
sinus tachycardia
systolic heart murmur
thoracocentesis
thorax radiography
thyroglobulin blood level
thyroid hormone blood level
thyrotropin blood level
thyroxine blood level
transesophageal echocardiography
transthoracic echocardiography
vascular closure device
venous reflux
วันที่เผยแพร่: 2014
บทคัดย่อ: Background: Hyperthyroidism is one of the important causes of high-output failure and reversible pulmonary artery hypertension. Severe pulmonary artery hypertension is rarely found in associated with hyperthyroidism due to the small number of cases reported. We present an interesting case with multiple unexpected findings of the possible causes of severe pulmonary artery hypertension: hyperthyroidism, pulmonary embolism, and ostium secundum atrial septal defect. Case Report: We present the case of a previously healthy rural Thai man who progressively developed dyspnea on exertion, chronic diarrhea, and jaundice for the previous 3 months. Physical examination revealed right-sided predominate chronic heart failure with signs of pulmonary hypertension. The investigation demonstrated autoimmune hyperthyroidism, cholestatic jaundice, moderate tricuspid regurgitation, ostium secundum atrial septal defect, and severe pulmonary artery hypertension. After treatment with an anti-thyroid drug and closure of the ostium secundum atrial septal defect, his symptoms of jaundice and pulmonary artery pressure were completely resolved. Conclusions: Severe pulmonary artery hypertension may not solely be a result of hyperthyroidism. Further investigation for other causes is recommended. © Am J Case Rep, 2014.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84899757577&doi=10.12659%2fAJCR.890340&partnerID=40&md5=67b5bfa05ef88dc333763cc5ff7a16ec
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14144
ISSN: 19415923
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น