กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12738
ชื่อเรื่อง: Dizziness handicap inventory scores in aiding the diagnosis between horizontal and posterior canal benign paroxysmal positional vertigo
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Mahasitthiwat V.
คำสำคัญ: adult
Article
benign paroxysmal positional vertigo
Cronbach alpha coefficient
cross-sectional study
diagnostic accuracy
Dizziness Handicap Inventory Score
emotion
female
functional status
head injury
hemifacial atrophy
horizontal canal benign paroxysmal positional vertigo
human
major clinical study
male
middle aged
nystagmography
nystagmus
physical performance
positional vertigo
posterior canal benign paroxysmal positional vertigo
predictive value
prospective study
questionnaire
scoring system
sensitivity and specificity
supine position
visual analog scale
วันที่เผยแพร่: 2018
บทคัดย่อ: Objective: To identify the Dizziness Handicap Inventory [DHI] scores and items that can be differentiated in benign paroxysmal positional vertigo [BPPV] patients between posterior canal BPPV [PCB] and horizontal canal BPPV [HCB]. Materials and Methods: A prospective cross-sectional study, the study subjects were patients presented at the otolaryngological clinic at HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center, Srinakharinwirot University, Thailand. The setting was a tertiary otolaryngology practice. The subjects were patients diagnosed with PCB or HCB using the Dix-Hallpike test and the supine roll test. All the patients completed DHI forms at their first visit prior to consultation and at the last visit. All cases were treated with proper maneuver and followed-up until satisfactory clinical improvements and absence of positional induced nystagmus. Results: Sixty-four patients had PCB, 50 had HCB during the study period between April 2015 and March 2017. The average DHI scores for PCB and HCB were 38.91±22.21 and 48.12±19.55 (p-value 0.022), respectively. The p-values of the differences in the average functional items, emotional items, and physical items between both groups were 0.028, 0.061, and 0.026, respectively. Significant difference in the items with p-value <0.01 were item 7 (function, difficulty reading) and 23 (emotion, depression). Significant difference with p-value <0.001 was the combination of item 7 and 23. Conclusion: The DHI scores of BPPV were higher for HCB than PCB. Moreover, the patients with BPPV who had the positive values of items 7 and 23 may provide physicians with clue to look for HCB. © 2018, Medical Association of Thailand. All rights reserved.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85055450262&partnerID=40&md5=8a2beaa63beb2be9775757e749ed255f
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12738
ISSN: 1252208
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น