กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12481
ชื่อเรื่อง: Numerical study on air ventilation in the workshop room with multiple heat sources
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Wiriyasart S.
Naphon P.
คำสำคัญ: Air quality
Atmospheric movements
Computational fluid dynamics
Temperature distribution
Turbulent flow
Ventilation
Air cooling system
Air ventilation
Initial and boundary conditions
Multiple heat sources
Thermal distributions
Turbulent flow model
Ventilation systems
Workshop room
Air
วันที่เผยแพร่: 2019
บทคัดย่อ: In the present study, the application of computational fluid dynamic (CFD) to analyze air quality and thermal distribution in the workshop room with the multiple heat sources are investigated. In numerical study, a three-dimensional of a single-phase turbulent flow model is employed to analyze temperature distribution and fluid flow in workshop room. The initial and boundary conditions of the models are based on the experimental data. By solving the equations of continuity, momentum, and energy, the velocity and temperature distributions of air within workshop room are presented. It was found that the predicted air temperature and air velocity within the workshop room are consistent with the experimental results. The ventilation system positions and the installed position of equipment inside the workshop have significant effect on suction force which results in the accumulated heat and transport air pollution within the workshop room. The obtained results of the study are expected to lead to guidelines that will allow the designing the ventilation of air-cooling system to transport air pollution and accumulated heat for large workshop room coupled with multiple heat sources. © 2019 The Authors.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85061320746&doi=10.1016%2fj.csite.2019.100405&partnerID=40&md5=a6d21782e95b8039ff12b040a3af7486
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12481
ISSN: 2214157X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น