กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12192
ชื่อเรื่อง: Paper-based sensors for the application of biological compound detection
ผู้แต่ง: Chailapakul O.
Siangproh W.
Jampasa S.
Chaiyo S.
Teengam P.
Yakoh A.
Pinyorospathum C.
วันที่เผยแพร่: 2020
บทคัดย่อ: This chapter describes the importance of PADs for biomarker detection. The screening of disease markers and other biomolecules that related to health conditions have play important roles for an indication of the risk from infections and other diseases. Paper-based analytical devices (PADs) is an excellent option for applications of biomarker detection because it contains all advantages which arise from the paper material. Moreover, the uncomplicated techniques including electrochemistry and colorimetry can be easily applied on PADs for the analytical detection. The detection method can be categorized into three main topics: enzymatic methods, immunoassays, and DNA sensors. Following the main context, other interesting applications also present in this chapter. © 2020 Elsevier B.V.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85085950340&doi=10.1016%2fbs.coac.2020.03.002&partnerID=40&md5=9fc140d22fb157925a3b4713c12d4d89
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12192
ISSN: 0166526X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น