กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12070
ชื่อเรื่อง: Dual detection highly selective colorimetric chemosensors for fluoride and copper(II) ions based on imine-phenol derivative
ผู้แต่ง: Nusuwan P.
Jittangprasert P.
Kuno M.
Pumsa-Ard K.
Tongraung P.
วันที่เผยแพร่: 2020
บทคัดย่อ: A simple dual detection using colorimetric chemosensor, imine-phenol derivative L (bearing a 2-iminephenol group as a binding unit and a-nitrophenylazo group as a signaling unit), were synthesized for a high yield in two simple steps. Complexations of chemosensor L with various anions in acetonitrile solvent and other metal ions in DMSO/H2O solvent were monitored by UV-visible spectroscopy. The results indicated that the chemosensor L showed high selectivity for F− and Cu2+ ions. Furthermore, the complexes for L-F− and L-Cu2+ were evaluated by computational chemistry using a B3LYP/6-31G (d,p) and a B3LYP/6-311G (d,p) level of calculation. The complexes between L with F− and Cu2+ were magenta and yellow colored, respectively. Chemosensor L can be applied for the analysis of F− and Cu2+ ions with naked-eye detection making colour comparisons between the standard and the real sample. Most importantly, semi-qualitative detection of Cu2+ in water solution were successfully carried out with the developed test kit using chemosensor L. © 2020 Chemical Publishing Co.. All rights reserved.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85081975299&doi=10.14233%2fajchem.2020.22442&partnerID=40&md5=a52ee56acd37f18aa6928ecf6ab0091a
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12070
ISSN: 9707077
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น