กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1205
ชื่อเรื่อง: การประเมินโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน จังหวัดนครนายก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An evaluation of cash allowance project for the elderly : a case study of Pho-Tan Tambon Administrativ Organization, Nakhonnayok Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรพิทย์ มีมาก
ธนัตถ์วนันท์ เอียดพวง
วันที่เผยแพร่: 3-ธัน-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1205
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Pol-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Tanatwanun_A.pdf4.43 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น