กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/11879
ชื่อเรื่อง: A new ready-to-use gel-based electrolyte for paraquat sensor
ผู้แต่ง: Charoenkitamorn K.
Chotsuwan C.
Chaiyo S.
Siangproh W.
Chailapakul O.
Keywords: Electrochemical electrodes
Graphite electrodes
Herbicides
Solid electrolytes
Voltammetry
Differential pulse voltammetry
Electrochemical platforms
Electrochemical signals
Electrode surfaces
Liquid electrolytes
Optimal conditions
Polyvinyl alcohol gels
Screen-printed graphene electrodes
Electrochemical sensors
วันที่เผยแพร่: 2020
บทคัดย่อ: A ready-to-use electrochemical sensor offering the simplicity and portability for on-site analysis is currently in demand. Herein, we first demonstrated a new ready-to-use electrochemical sensor for on-site analysis of paraquat (PQ) using polyvinyl alcohol (PVA) gel-electrolyte. For the preparation of gel-electrolyte, hydrolyzed PVA was dissolved in DMSO: water media, allowed to cool down to room temperature before adding LiClO4, and casted onto an electrode surface. To perform the experiment, nafion-modified screen-printed graphene electrode (Nf/SPGE) was used to enhance the electrochemical signal of PQ detection using differential pulse voltammetry (DPV). Under the optimal conditions, the detection limit of 0.31 μmol L−1 was obtained. Moreover, this article reported on the comparison of PQ detection obtained from ready-to-use gel-electrolyte and liquid-electrolyte. Finally, the proposed sensor was applied for the quantitative analysis of PQ in real samples. The operation can be easily performed by directly introducing sample solution onto the sensor without any additional sample preparation. This makes a device easy to carry out for field analysis. Additionally, this newly ready-to-use electrochemical platform displays good reproducibility, high stability, simple preparation, low-cost, disposability, and portability, which makes it suitable for various applications. © 2020 Elsevier B.V.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85083741965&doi=10.1016%2fj.snb.2020.128089&partnerID=40&md5=1c9c6bd89a5f3a5c2249239b671ef84c
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/11879
ISSN: 9254005
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น