กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1173
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีพยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors influencing the implementation of healh promotion policy : $b a case study of professional nurses, Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรพิทย์ มีมาก
นภัสวรรณ เจริญศิลาวาทย์
วันที่เผยแพร่: 3-ธัน-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1173
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Pol-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Naphatsawan_J.pdf3.26 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น