กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/10091
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยเรื่องปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ยั่งยืนของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors Contributing to the Implementation of Communities’ Sustainable Academic Service Projects of the Central Library. Srinakharinwirot University
ผู้แต่ง: พิมล เมฆสวัสดิ์
Keywords: บริการวิชาการ
บริการชุมชน
ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
บทคัดย่อ: This study aimed to investigate factors contributing to the implementation of communities’ sustainable academic service projects of the Central Library, Srinakharinwirot University through 6 project results’ synthesis as (1) Follow-up Study of the Central Region’s Academic Service, (2) Follow-up Study of the Eastern Region’s Academic Service, (3) Followup Study of the Southern Region’s Academic Service, (4) Follow-up study of the Northern Region’s Academic Service, (5) Communities’ Sustainable Academic Service Project: 1 st phage, and (6) ) Communities’ Sustainable Academic Service Project: 2nd phage. The researcher gathered data in recording form and then summarized the results of synthesis. The results of the study revealed that factors contributing to the implementation of communities’ sustainable academic service projects contains 3 factors as: (1) community need survey, it can initiate by field trip study, and community collaboration in order to get information for project implementation according to living condition, and life style resulting to better life in community circumstance as well as quality of life’s development and people in the community can utilize knowledge for community development, (2) community’s readiness, this is related to leader, staff, and people in the community as the main factor contributing continuous project as well as resources in the community, and (3) establishment of academic service platform, this can be perform through knowledge sharing by workshop training focusing on community – based content which can be accomplish and utilize as model for sustainable academic service project of the Central Library.
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/10091
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CL-Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Pimol_M_R_2561.pdf1.2 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น