กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/10088
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยเรื่องการติดตามผลการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคใต้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A Follow-Up Study of Community Service Project in South Region Launched by Staff at Central Library, SWU
ผู้แต่ง: มาลินี ภูหมั่นเพียร
Keywords: บริการชุมชน
บริการวิชาการ
ห้องสมุด
ภาคใต้
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
บทคัดย่อ: งานวิจัยนั้เป็นการติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคใต้โดยมี จุดมุ่งหมาย เพื่อติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคใต้ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้วิธีการประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการในรูปแบบซิปป (CIPP model) ที่เป็นการประเมินผลผลิตของโครงการซึ่งห้องสมุดได้ดําเนินการในภาคใต้จํานวน 2 โรงเรียน (สุราษฎร์ธานีและพังงา) กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหาร จํานวน 2 คน อาจารย์ จํานวน 38 คน และนักเรียน จํานวน 308 คน ในวัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนบ้านบาง ม่วง จังหวัดพังงาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบ สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ด้านการสนับสนุนการดําเนินงานของห้องสมุด แบบสอบถามนิสัยรักการอ่าน แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อบริการห้องสมุดของ นักเรียน แบบสัมภาษณ์การให้การสนับสนุนของครู แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด และ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อบริการห้องสมุดของครู ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าปัจจัยที่เอื้อ ความสําเร็จในการดำเนินงานห้องสมุดตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ บุคลากร เมื่อสรุปข้อมูล พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ยั่งยนของสํานักหอสมุดกลางนั้นประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากร ดังนั้นแนวทางในการจัดดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ที่ยั่งยืนของสํานักหอสมุดกลางจึงประกอบด้วย (1) การศึกษาความต้องการของชมชน (2) ความพร้อม ของชุมชน และ (3) การกําหนดรูปแบบการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชน
This study aimed to follow-up community service project launched by staff at Central Library, Srinakharinwirot University through CIPP model. Here, we focused at projects around the south region of Thailand including 2 schools in Suratthani province and Phangnga province The subjects comprised 2 school administrators, 38 teachers and 308 students at Wat Phra Borommathat Chaiya (Suratthani province) and Banbangmuang School (Phangnga province) by stratified random sampling. The research instrument included semi-structured interview, questionnaire concerning student’s reading habit, library usage and satisfaction, and teacher’ library usage and satisfaction. The results indicated that factor affecting community service project launched by staff at Central Library included school administrator and staff, hence the guideline for performing community service project could be as (1) community need survey (2) community readiness, and (3) provision of community service model
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/10088
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CL-Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Malinee_P_R_2556.pdf1.25 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น